Ultimate magazine theme for WordPress.

За морала, законието и общественото търпение

0

- Advertisement -

Примерите в съвременната ни история за управляващите хора които забравят кога и къде да спрат са безкрайни. Правно-нормативните актове са нарушени в два конкурса за заемане на академични длъжности: за „професор“ – 1 място (обявен в ДВ бр. 64 от 13.08.2019 год.) и за „доцент“ – 2 места (обявен в ДВ бр. 65 от 16.08.2019 год.) за Медицинския университет – Факлутет по дентална медицина, София за научната специалност „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“.

  1. В обявите за двата конкурса е записано условието, че длъжностите са „по научната специалност „дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ и кандидантите трябва да отговарят на изискването „да имат защитена дисертация по съответната специалност“.

Първо, това е неизпълнимо условие, тъй като всички дисертации от обхвата на 7.2 Дентална медицина (Стоматология) са защитавани по дентална (стоматологична) научна специалност, а обявеният конкурс е в класификатора на медицинските специалности.

Второ, това е неправомерно поставено условие, в противоречие на чл. 24 (1) т. 1 и чл. 29 (1) и т.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (доп. – ДВ бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.), където ясно е записано, че цит. „кандидатите трябва да са придобили образователна и научна степен „доктор“, която за специалностите от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност“.

Акредитираната от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) специалност “Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ е незаконна, защото не е било обсъждано както и гласувано от основната професионална единица (катедрен съвет).

Нарушени са Европейски нормативни актове който са съответно транспонирани в Решение № 85 от 19.02.2019 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България (ДВ, бр. 61 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 2012 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 7 и 57 от 2016 г. и бр. 48 от 2018 г.). 

Не са известни мотивите на МУ – София за промяна на наименованието на докторска програма от професионално направление 7.2 „Дентална медицина“ в наименование на конкретна медицинска специалност от системата на здравеопазването, изискваща професионална квалификация „лекар“. Особено безпокойство буди факта, че това е нарушение на конкретна европейска регулация, описана в пет нормативни документа на Европейския парламент, Съвета на Европа и на Европейската комисия, както и на национланите нормативни актове, в които тя е транспонирана.

  • Като специалност за лица с професионална квалификация „лекар“, „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ не е еквивалент на специалната дентална учебна дисциплина „Специална хирургия“. Тя не фигурира в списъка на специалните дисциплини, определени в Единните държавни изисквания за придобиване на магистърска степен по специалността „Дентална медицина“.

Но в МУ – София наименованието на учебната дисциплина „Специална хирургия“ по Единните държавни изисквания е променена на „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, а катедрата по „Орална и лицево-челюстна хирургия“ е преименувана в катедра по „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“. Това са поредните нарушения от страна на МУ – София на Европейски и национални нормативни актове и конкретни регулации, описани в тях.

  • Въвеждането на условие за двойна магистратура по медицина и по дентална медицина персонифицира конкурса за „професор“, защото се отстраняват всички потенциални кандидати, които притежават професионална квалификация „Лекар по дентална медицина“ и имат законното право да участват в конкурс от професионалното направление 7.2 „Дентална медицина“.

Показателен е факта, че за една и съща катедра, за преподаването на една и съща учебна дисциплина са обявени три места за хабилитирани преподаватели, всяко едно от които е с различни условия за участие в конкурса. Това недвусмислено показва, че се прилагат двойни стандарти към потенциалните участници в конкурсите и това е красноречив опит за дискриминация и персонифицирането им.

Множество нарушения на редица нормативни актове на Европейския парламент, на Европейската комисия, на постановления на Министерски съвет на Република България и на Националния класификатор на длъжностите и професиите дават пълното основание конкурсите да бъдат отченени.

  • 2/3 от състава на колектива на същата катедра, между които и много хабилитирани преподаватели и доктори на науките са лишени да предадат опита си на младите специалисти или нуждаещите се болни. Закрива се амбулаторното звено, масово напускане на достойни професионалисти, които не желаят да бъдат заложници на безпринципните интереси на някому. Съмнителни конкурси за асистенти с комисии от външни пенсионирани членове, които нямат отношение към изграждането на младите кадри. 
  • Трябва да бъде отменена акредитацията на докторска програма по „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, в професионално направление 7.2. Дентална медицина за Факултета по дентална медицина на Медицински университет – София, така както е в другите факултети по Дентална медицина в страната.

Трябва да се спазват европейските регулации в областта на медицината и дентанталната медицина, които са най-строго регулираните професии в Европа и по света.

Бидейки лоялни членове на ЕС ние сме длъжни да следваме принципите и правилата за функционирането на тези професии, които са с най-голямо обществено значение.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече